Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼d̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼

̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼i̼Read More…

Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼d̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼

̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼i̼Read More…

T̼r̼ó̼.̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼T̼h̼.̼a̼ ̼H̼.̼ồ̼ ̼H̼.̼i̼ế̼p̼ ̼D̼.̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼T̼h̼.̼a̼i̼ ̼P̼h̼.̼ụ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ả̼.̼y̼ ̼m̼a̼’̼u̼ ̼v̼ù̼.̼n̼g̼ ̼k̼í̼.̼n̼ ̼s̼ả̼.̼y̼ ̼t̼h̼.̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼X̼i̼n̼h̼

N̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼ợRead More…

̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼.̼c̼ ̼đ̼a̼.̼u̼ ̼l̼ò̼.̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼á̼.̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼h̼ì̼.̼n̼h̼

̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼Read More…

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼.̼c̼h̼ ̼l̼.̼y̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼V̼ợ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼”̼B̼ó̼.̼n̼ ̼S̼ữ̼a̼ ̼C̼h̼u̼a̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼M̼a̼.̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼.̼i̼.̼

̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼sRead More…

N̼Ó̼N̼G̼:̼ ̼B̼.̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼”̼Đ̼ã̼ ̼x̼ấ̼.̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼.̼o̼”̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼S̼á̼.̼t̼ ̼H̼.̼ạ̼i̼ ̼C̼h̼a̼ ̼n̼g̼h̼è̼.̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼G̼e̼n̼ ̼x̼ấ̼.̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ố̼.̼

̼T̼Â̼Y̼ ̼N̼I̼N̼H̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼S̼a̼n̼g̼,̼ ̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼Read More…