C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼.̼c̼h̼ ̼l̼.̼y̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼V̼ợ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼”̼B̼ó̼.̼n̼ ̼S̼ữ̼a̼ ̼C̼h̼u̼a̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼M̼a̼.̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼.̼i̼.̼

Uncategorized

̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼

Không có mô tả.

 

̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼ừ̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼V̼.̼H̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼(̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼h̼ế̼.̼ ̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼”̼c̼ắ̼m̼ ̼s̼ừ̼n̼g̼”̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼k̼è̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼.̼.̼.̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ã̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼é̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼x̼ử̼”̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

Không có mô tả.

 

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼i̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼u̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼”̼d̼o̼ ̼s̼a̼y̼ ̼q̼u̼á̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ã̼,̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼:̼ ̼“̼T̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼,̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼à̼”̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼)̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼”̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼i̼n̼”̼.

Không có mô tả.

̼B̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼m̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼k̼ẻ̼ ̼“̼g̼i̼a̼n̼ ̼p̼h̼u̼ ̼d̼â̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼”̼.

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼”̼X̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼á̼o̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼ẻ̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼k̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ú̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼:̼ ̼”̼N̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼.̼ ̼B̼ỏ̼ ̼b̼ê̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

Không có mô tả.

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼”̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼.

 

C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼”̼X̼.̼é̼ ̼L̼ò̼.̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼T̼r̼.̼o̼ ̼C̼ố̼.̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼.̼s̼a̼u̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼N̼g̼u̼.̼y̼ ̼K̼ị̼.̼c̼h̼.̼

̼ ̼“̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Không có mô tả.

 

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼9̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼0̼ ̼(̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼x̼ứ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ờ̼ ̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼.̼

̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼!
̼V̼ố̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼r̼i̼e̼ ̼T̼ô̼ ̼-̼ ̼C̼E̼O̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼M̼a̼r̼i̼e̼ ̼T̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼:̼ ̼”̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼a̼”̼.

Không có mô tả.

̼C̼l̼i̼p̼:̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼r̼i̼e̼ ̼T̼ô̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼:̼ ̼”̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼f̼a̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼:̼ ̼’̼M̼o̼m̼ ̼p̼a̼s̼s̼e̼d̼ ̼a̼w̼a̼y̼’̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼’̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼’̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼”̼.̼

Không có mô tả.

 

̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ỏ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ữ̼:̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼:̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼”̼.̼

Không có mô tả.

̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼