Đến nhà chơi, g.ã trai đồ.i bạ.i cưỡ.ng hiế.p mẹ bạn gái

Uncategorized

̼N̼ổ̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼”̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼.
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼(̼V̼K̼S̼)̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼6̼,̼ ̼V̼K̼S̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.

Không có mô tả.

 

̼G̼ã̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ 
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼5̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼1̼B̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼U̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼K̼o̼n̼ ̼H̼’̼R̼i̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼Y̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼X̼ê̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼)̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼K̼o̼n̼ ̼H̼’̼r̼i̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼Y̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼c̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.

Không có mô tả.

 

 

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼ ̼
̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼)̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼”̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.

 

̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼ ̼h̼ô̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼“̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼t̼á̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼o̼ạ̼:̼ ̼“̼I̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼o̼ ̼g̼i̼ế̼t̼”̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼ ̼“̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼í̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼a̼o̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ý̼”̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼l̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼à̼)̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼

Không có mô tả.

 

̼A̼n̼h̼ ̼P̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼,̼ ̼r̼ọ̼i̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼5̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼.̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼.̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼.̼u̼ ̼s̼.̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼

Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ấ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼.̼

Không có mô tả.

 

̼T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼0̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼8̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼,̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ộ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼ẩ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼ỵ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼
̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼M̼X̼H̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼N̼ử̼a̼ ̼V̼ầ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼:̼ ̼”̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼”̼.̼

Không có mô tả.

 

̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼:̼ ̼”̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼h̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼a̼n̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼.̼ ̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼

Không có mô tả.

 

̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼

Không có mô tả.

 

̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼ỵ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼

Không có mô tả.

 

̼B̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼0̼