Hiế.p dâ.m nữ chủ quán nhậu, cư.ớ.p tài sản vì thấy ở một mình

Uncategorized

̼ ̼Đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼é̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼v̼à̼n̼g̼.

Không có mô tả.

 

Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼-̼9̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼8̼-̼8̼.

Không có mô tả.

 

̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼-̼ 

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼8̼-̼8̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼T̼.̼M̼.̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼0̼,̼5̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼.

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼á̼o̼ ̼t̼ợ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼7̼-̼8̼,̼ ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼-̼8̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼.

Không có mô tả.

 

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ờ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼é̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼-̼8̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1 ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.

̼”̼G̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼”̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.

̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ỗ̼.̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼2̼-̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼

̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼Ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ù̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ệ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼p̼h̼a̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼W̼u̼ ̼L̼e̼i̼,̼ ̼ấ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼3̼-̼2̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.

Không có mô tả.

 

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼.̼ ̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼V̼ũ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼

 

Không có mô tả.

̼”̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼7̼2̼,̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼V̼ũ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Không có mô tả.

 

 

̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼Đ̼T̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼F̼F̼)̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼-̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼:̼ ̼”̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ù̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼?̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ổ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ù̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼g̼ỡ̼ ̼2̼-̼2̼?̼”̼.̼

Không có mô tả.

 

̼C̼ự̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼:̼

̼”̼S̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ị̼p̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼”̼.

̼D̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼O̼m̼a̼n̼ ̼-̼ ̼1̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼.

Không có mô tả.

 

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Không có mô tả.

̼”̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ù̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼S̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼