Nhờ giữ hộp bánh Trung thu, em đẩy anh vào tù

Uncategorized

̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼ù̼m̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.

Không có mô tả.

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼7̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.

̼T̼ò̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼4̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ù̼n̼g̼)̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.

Không có mô tả.

 

 b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼9̼-̼9̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼8̼0̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼à̼m̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼5̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼.̼

Không có mô tả.

̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼g̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼0̼0̼ ̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.

Không có mô tả.

̼C̼ả̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼d̼o̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼á̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼ù̼m̼.