Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼d̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼

Uncategorized

̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼p̼.̼
̼S̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼:̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼1̼0̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Không có mô tả.

̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼

̼”̼V̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ẹ̼n̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼”̼r̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼”̼.̼

̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼1̼8̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼è̼m̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Không có mô tả.

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼p̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼o̼m̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

Không có mô tả.

̼V̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼1̼0̼0̼%̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼7̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼n̼ă̼m̼.

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼”̼.̼

Không có mô tả.

̼M̼ẹ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼:̼ ̼”̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼d̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼”̼.̼

Không có mô tả.

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼í̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼”̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ộ̼”̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼a̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼”̼.

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼:̼ ̼”̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼u̼ ̼d̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼q̼u̼a̼n̼-̼l̼y̼-̼c̼u̼a̼-̼p̼h̼i̼-̼n̼h̼u̼n̼g̼-̼b̼a̼n̼-̼g̼i̼a̼o̼-̼t̼i̼e̼n̼-̼c̼h̼o̼-̼h̼o̼-̼v̼a̼n̼-̼c̼u̼o̼n̼g̼-̼h̼e̼-̼l̼o̼-̼d̼i̼-̼n̼g̼u̼y̼e̼n̼-̼t̼u̼-̼c̼o̼-̼c̼a̼-̼s̼i̼-̼5̼0̼2̼0̼2̼1̼1̼1̼1̼0̼1̼7̼3̼7̼3̼9̼0̼.̼h̼t̼m̼

 G̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼:̼ ̼’̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼ạ̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼’̼ ̼

̼B̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼á̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼?̼

Không có mô tả.

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.

 
̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼đ̼ổ̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼:̼ ̼”̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼ạ̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼ ̼

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

 

̼D̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼Ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼á̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼?̼

Không có mô tả.

 

̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼t̼-̼s̼ê̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼

Không có mô tả.

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼í̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

Nguồn: https://saostar.vn/giai-tri/phuong-my-chi-co-dong-thai-xon-xao-giua-on-ao-ho-van-cuong-202110111244126302.html