̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼.̼c̼ ̼đ̼a̼.̼u̼ ̼l̼ò̼.̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼á̼.̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼h̼ì̼.̼n̼h̼

Uncategorized

̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼d̼õ̼i̼  ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼-̼5̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.

Không có mô tả.

 

H̼ồ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼é̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼H̼Ẫ̼N̼ ̼N̼A̼M̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼đ̼á̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼T̼h̼e̼o ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ấ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼d̼o̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼.̼

Không có mô tả.

 

M̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼“̼c̼h̼a̼ ̼ơ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.

Không có mô tả.

 

 
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼.

̼N̼g̼à̼y̼ ̼5̼-̼6̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼R̼ă̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼é̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼.

Không có mô tả.

 

̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼…̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼-̼6̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.

N̼Ó̼N̼G̼:̼ ̼B̼.̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼”̼Đ̼ã̼ ̼x̼ấ̼.̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼.̼o̼”̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼S̼á̼.̼t̼ ̼H̼.̼ạ̼i̼ ̼C̼h̼a̼ ̼n̼g̼h̼è̼.̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼G̼e̼n̼ ̼x̼ấ̼.̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ố̼.̼

̼T̼Â̼Y̼ ̼N̼I̼N̼H̼ P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼S̼a̼n̼g̼,̼ ̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

Không có mô tả.

̼N̼g̼à̼y̼ ̼8/̼9,̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼5̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼è̼m̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.

Không có mô tả.

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼S̼a̼n̼g̼.

Không có mô tả.

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ự̼a̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼á̼o̼ ̼đ̼á̼.̼

Không có mô tả.

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼”̼x̼o̼á̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼”̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼”̼t̼r̼á̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼”̼.

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.

̼B̼.̼ù̼ ̼đ̼ắ̼.̼p̼ ̼k̼h̼o̼ả̼.̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼,̼M̼ẹ̼ ̼g̼i̼.̼ữ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼n̼ ̼G̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼ì̼.̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼”̼Q̼u̼a̼.̼n̼ ̼H̼.̼ệ̼”̼,̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼N̼g̼ư̼ợ̼.̼c̼ ̼Đ̼.̼ã̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼r̼o̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼-̼1̼0̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼í̼n̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼1̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

Không có mô tả.

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼o̼n̼.̼

Không có mô tả.

 

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼B̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼H̼H̼B̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼.̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ự̼a̼,̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ê̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

 

Không có mô tả.

 

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼.̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼.

̼C̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼-̼1̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼.̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼é̼p̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼.

Không có mô tả.

̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼.̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.