“Yê.u râ.u xa.nh” 20 tuổi hiế.p dâ.m chủ cửa hàng điện thoại

Uncategorized

T̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ 
̼”̼Y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼

Không có mô tả.

 

̼L̼.̼V̼.̼P̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼.̼V̼.̼P̼h̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼â̼m̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼K̼.̼P̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ô̼n̼ ̼1̼6̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼â̼m̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼.̼V̼.̼P̼h̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼.̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼th̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼1̼1̼/̼9̼,̼ ̼P̼h̼.̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.

Không có mô tả.

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼P̼h̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼e̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼”̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼i̼P̼h̼o̼n̼e̼ ̼1̼2̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼.̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼;̼ ̼é̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.

̼C̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼b̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼P̼h̼.̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼;̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼1̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼1̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼P̼h̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼o̼ ̼t̼h̼u̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.

Không có mô tả.

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼3̼0̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼P̼h̼.̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼.

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼P̼h̼.̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼I̼I̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼2̼4̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼.

̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼.̼c̼ ̼đ̼a̼.̼u̼ ̼l̼ò̼.̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼á̼.̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼h̼ì̼.̼n̼h̼

̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼d̼õ̼i̼  ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼-̼5̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.

Không có mô tả.

 

H̼ồ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼é̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼H̼Ẫ̼N̼ ̼N̼A̼M̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼đ̼á̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼T̼h̼e̼o ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ấ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼d̼o̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼.̼

Không có mô tả.

 

M̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼“̼c̼h̼a̼ ̼ơ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.

Không có mô tả.

 

 
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼.

̼N̼g̼à̼y̼ ̼5̼-̼6̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼R̼ă̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼é̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼.

Không có mô tả.

 

̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼…̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼-̼6̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.